Jubilæumsskriftet 1989

Refsvindinge Forsamlingshus fylder 100 år i 1989, og det skal naturligvis fej­res med manér. Gennem adskillige ge­nerationer har forsamlingshuset været det naturlige mødested for Refsvindin­ges borgere.

Før den tid har byens mødested lig­get i nærheden af kirken og gadekæret, men det har man ikke nærmere oplys­ninger om. Men når der i ældre tid skulle betales tiende, så skete det i et lille hus, der lå hvor sognevejen støder til Kertemindevejen. Her sad præsten eller en stedfortræder for bordenden og tog imod tiende, og der blev ser­veret kaffe og brændevin.

I 1889 rejstes det første forsamlings­hus. Det kostede 1800 kroner at opføre. Pengene blev skaffet til veje dels ved et lån I sparekassen, dels ved at gård­mændene i 5 år gav afkald på "aprils-pengene".

Forsamlingshuset blev indviet den 27. november 1889. Møller L. C. Andersen, lærer Nielsen og højskoleforstander Lund talte ved indvielsen.

Resterne af denne første bygning er fløjen, der rummer køkkenet, sognerådsstuen og den lille sal.

Det var kun en "skal", der var ingen loft, men dog bræddegulv.

 

Senere er forsamlingshuset blevet udvidet og ombygget adskil­lige gange.

 

I 1919 gik man i gang med en større udvidelse. Det var opførelsen af den store sal, og denne tilbygning kostede 10.840 kroner. I

 

august 1921 vedtog man at indlægge elektrisk lys, et kæmpe fremskridt efter datidens mønster.

 

I 1935 skete atter en udvidelse og der blev indkøbt nye stole og borde.

 

I og efter afslutningen af anden ver­denskrig var forsamlingshuset i en periode beslaglagt af tyskerne, og der blev fastsat en leje på

 

 254 kroner pr. måned, som skulle udredes af Udvalget for Indkvarteringserstatning.

 

Derudover blev der til forsamlingshuset udbetalt et beløb som erstatning på forvoldte skader som følge af den tyske beslag­læggelse

 

af forsamlingshuset, men det løb ikke op i mange tusinde kroner.

 

Sommeren 1958 var i ombygningens tegn, og der blev lagt akustikplader op undertaget i den store sal og hele salen blev malet i

 

smukke farver.

 

Og i 1962 fandt der en hårdt tiltrængt udvidelse af køkkenet sted, og der blev samme år købt et areal på den modsatte side af

 

Kertemindevejen til brug for parker­ingsplads.

 

I 1983 fik køkkenet endnu en om­gang, og forsamlingshuset opfylder i dag alle de krav, der stilles til møder og fester, hvad enten det er for private el­ler for foreninger.

Gamle beretninger og protokoller fortæller om en række af de arrange­menter, som i tidens løb har fundet sted i Refsvindinge forsamlingshus: F.eks. cykelbal, skyttebal, gymnastik ju­letræsfester, ungdomsbal, maskerader, dilettantforestillinger, koncerter, bryl­lup, jubilæer, høstfest, foredrag og ge­neralforsamlinger.

Også fremover vil forsamlingshuset være den naturlige ramme om arran­gementer af enhver art. Men det kræver opbakning af beboerne I Refs­vindinge, hvis man stadig vil have et sted, hvor man kan samles - for det er af uvurderlig betydning for at lokalsam­fundet kan fungere.

Refsvindinge sogn havde i 1880 756 indbyggere. I dag, hvor sogne græns­erne er udvisket, bor der adskilligt flere i det samme område.

Vær med til at værne om det naturlige mødested i Refsvindinge - forsam­lingshuset.

 

Kom og snak med værten om jeres arrangementer, så de kan planlægges i god tid - og har du nye, gode ideer ti! udnyttelse af

 

forsamlingshuset, så fortæl os det!

 

Refsvindinge Forsamlingshus er en vigtig del af det kulturelle liv i det lille samfund. Du kan være med til at styrke det!

På gensyn i forsamlingshuset...