LOVE

For

REFSVINDINGE FORSAMLINMGSHUS

A.m.b.a

§ 1

Foreningens navn er Refsvindinge Forsamlingshus. Dens hjemsted er Refsvindinge Byvej 26, Refsvindinge, 5853 Ørbæk.

§2

Foreningens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder foreningsaktiviteter, idræt og private sammenslutninger.

§ 3

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner eller sammenslutninger med bopæl på eller tilknytning til egnen.

Ejerforhold:

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet hverken bestyrelse eller medlemmer hæfter personligt. Ved opløsning overgår foreningens midler til almennyttige formål i foreningens hjemstedskommune.

Generalforsamlingen træffer beslutning herom.

§ 5

Medlemsbrev kan ikke overdrages, ej heller overgå til arvinger, dog undtaget ægtefælle.

§ 6

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14. dages varsel. Ethvert medlem har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgbar er enhver, der har været medlem i mindst 6 måneder. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

Dagsorden for generalforsamling:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Kassererens fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

  1. Valg af bestyrelse (lige år: formand + 1 bestyrelsesmedlem — ulige år: næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.)

  2. Valg af revisorer

  3. Valg af suppleanter

  4. Indkomne forslag (skal være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen) 8) Eventuelt. (herunder kan intet vedtages)

§ 7

Foreningen ledes af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres protokol over møderne. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

Udelukkelse skal godkendes på en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal.

Foreningen tegnes af formand og kassereren i forening.

Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved udlejning af foreningens lokaler, arrangementer og indsamlinger, belåning, samt ved offentligt og private tilskud.
 §10

Salg og pantsætning af ejendom skal vedtages på en generalforsamling

§11

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 60% af medlemmerne ytrer ønske derom.

§ 12

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor